Logo Search packages:      
Sourcecode: babel version File versions  Download package

SIDLParser.java

/* Generated By:JJTree&JavaCC: Do not edit this line. SIDLParser.java */
package gov.llnl.babel.parsers.sidl2;

00004 public class SIDLParser/*@bgen(jjtree)*/implements SIDLParserTreeConstants, SIDLParserConstants {/*@bgen(jjtree)*/
 protected JJTSIDLParserState jjtree = new JJTSIDLParserState();

 final public ParseTreeNode Start() throws ParseException {
               /*@bgen(jjtree) Start */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTSTART);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   label_1:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case REQUIRE:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[0] = jj_gen;
     break label_1;
    }
    Require();
   }
   label_2:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case IMPORT:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[1] = jj_gen;
     break label_2;
    }
    Import();
   }
   label_3:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case CLASS:
    case ENUM:
    case STRUCT:
    case INTERFACE:
    case ABSTRACT:
    case FINAL:
    case PACKAGE:
    case ATTRIB_BEGIN:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[2] = jj_gen;
     break label_3;
    }
    UserType();
   }
   jj_consume_token(0);
                            jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
                            jjtc000 = false;
                            {if (true) return jjtn000;}
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
  throw new Error("Missing return statement in function");
 }

 final public void Version() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Version */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTVERSION);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(VERSION);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case VERSION_STRING:
    jj_consume_token(VERSION_STRING);
    break;
   case SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL:
    jj_consume_token(SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL);
    break;
   case DECIMAL_LITERAL:
    jj_consume_token(DECIMAL_LITERAL);
    break;
   default:
    jj_la1[3] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  jjtc000 = false;
  jjtn000.name=token.image;
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Require() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Require */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTREQUIRE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(REQUIRE);
   ScopedID();
   Version();
   jj_consume_token(SEMICOLON);
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Import() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Import */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTIMPORT);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(IMPORT);
   ScopedID();
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case VERSION:
    Version();
    break;
   default:
    jj_la1[4] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(SEMICOLON);
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Package() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Package */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTPACKAGE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(PACKAGE);
   Name();
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case VERSION:
    Version();
    break;
   default:
    jj_la1[5] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(LBRACE);
   label_4:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case CLASS:
    case ENUM:
    case STRUCT:
    case INTERFACE:
    case ABSTRACT:
    case FINAL:
    case PACKAGE:
    case ATTRIB_BEGIN:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[6] = jj_gen;
     break label_4;
    }
    UserType();
   }
   jj_consume_token(RBRACE);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case SEMICOLON:
    jj_consume_token(SEMICOLON);
    break;
   default:
    jj_la1[7] = jj_gen;
    ;
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void UserType() throws ParseException {
          /*@bgen(jjtree) UserType */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTUSERTYPE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ABSTRACT:
   case FINAL:
   case ATTRIB_BEGIN:
   ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTTYPEATTRS);
   boolean jjtc001 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn001);
    try {
     label_5:
     while (true) {
      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
      case ABSTRACT:
      case FINAL:
       TypeAttr();
       break;
      case ATTRIB_BEGIN:
       CustomAttrList();
       break;
      default:
       jj_la1[8] = jj_gen;
       jj_consume_token(-1);
       throw new ParseException();
      }
      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
      case ABSTRACT:
      case FINAL:
      case ATTRIB_BEGIN:
       ;
       break;
      default:
       jj_la1[9] = jj_gen;
       break label_5;
      }
     }
    } catch (Throwable jjte001) {
   if (jjtc001) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
    jjtc001 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
   }
   if (jjte001 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte001;}
    } finally {
   if (jjtc001) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
   }
    }
    break;
   default:
    jj_la1[10] = jj_gen;
    ;
   }
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case CLASS:
    Class();
    break;
   case INTERFACE:
    Interface();
    break;
   case PACKAGE:
    Package();
    break;
   case STRUCT:
    Struct();
    break;
   case ENUM:
    Enum();
    break;
   default:
    jj_la1[11] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void TypeAttr() throws ParseException {
          /*@bgen(jjtree) TypeAttr */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTTYPEATTR);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case FINAL:
    jj_consume_token(FINAL);
    break;
   case ABSTRACT:
    jj_consume_token(ABSTRACT);
    break;
   default:
    jj_la1[12] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Enum() throws ParseException {
        /*@bgen(jjtree) Enum */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTENUM);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(ENUM);
   Name();
   jj_consume_token(LBRACE);
   Enumerator();
   label_6:
   while (true) {
    if (jj_2_1(2)) {
     ;
    } else {
     break label_6;
    }
    jj_consume_token(COMMA);
    Enumerator();
   }
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case COMMA:
    jj_consume_token(COMMA);
    break;
   default:
    jj_la1[13] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(RBRACE);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case SEMICOLON:
    jj_consume_token(SEMICOLON);
    break;
   default:
    jj_la1[14] = jj_gen;
    ;
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Enumerator() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) Enumerator */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTENUMERATOR);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   Name();
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ASSIGN:
    jj_consume_token(ASSIGN);
    Integer();
    break;
   default:
    jj_la1[15] = jj_gen;
    ;
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Struct() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Struct */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTSTRUCT);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(STRUCT);
   Name();
   jj_consume_token(LBRACE);
   label_7:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case ARRAY:
    case RARRAY:
    case BOOLEAN:
    case CHAR:
    case DCOMPLEX:
    case DOUBLE:
    case FCOMPLEX:
    case FLOAT:
    case INT:
    case LONG:
    case OPAQUE:
    case STRING:
    case IDENTIFIER:
    case DOT:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[16] = jj_gen;
     break label_7;
    }
    StructItem();
   }
   jj_consume_token(RBRACE);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case SEMICOLON:
    jj_consume_token(SEMICOLON);
    break;
   default:
    jj_la1[17] = jj_gen;
    ;
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void StructItem() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) StructItem */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTSTRUCTITEM);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ARRAY:
   case BOOLEAN:
   case CHAR:
   case DCOMPLEX:
   case DOUBLE:
   case FCOMPLEX:
   case FLOAT:
   case INT:
   case LONG:
   case OPAQUE:
   case STRING:
   case IDENTIFIER:
   case DOT:
    Type();
    Name();
    break;
   case RARRAY:
    Rarray();
    break;
   default:
    jj_la1[18] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
   jj_consume_token(SEMICOLON);
  } catch (Throwable jjte000) {
   if (jjtc000) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
    jjtc000 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
   }
   if (jjte000 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
   if (jjtc000) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
   }
  }
 }

 final public void Class() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Class */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTCLASS);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(CLASS);
   Name();
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case EXTENDS:
    ExtendsOne();
    break;
   default:
    jj_la1[19] = jj_gen;
    ;
   }
   label_8:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case IMPLEMENTS:
    case IMPLEMENTS_ALL:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[20] = jj_gen;
     break label_8;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case IMPLEMENTS:
     ImplementsList();
     break;
    case IMPLEMENTS_ALL:
     ImplementsAllList();
     break;
    default:
     jj_la1[21] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
   }
   jj_consume_token(LBRACE);
   label_9:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case INVARIANT:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[22] = jj_gen;
     break label_9;
    }
    Invariants();
   }
   label_10:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case VOID:
    case ARRAY:
    case BOOLEAN:
    case CHAR:
    case DCOMPLEX:
    case DOUBLE:
    case FCOMPLEX:
    case FLOAT:
    case INT:
    case LONG:
    case OPAQUE:
    case STRING:
    case ABSTRACT:
    case COPY:
    case FINAL:
    case LOCAL:
    case NONBLOCKING:
    case ONEWAY:
    case STATIC:
    case IDENTIFIER:
    case DOT:
    case ATTRIB_BEGIN:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[23] = jj_gen;
     break label_10;
    }
    Method();
   }
   jj_consume_token(RBRACE);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case SEMICOLON:
    jj_consume_token(SEMICOLON);
    break;
   default:
    jj_la1[24] = jj_gen;
    ;
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Interface() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) Interface */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTINTERFACE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(INTERFACE);
   Name();
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case EXTENDS:
    ExtendsList();
    break;
   default:
    jj_la1[25] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(LBRACE);
   label_11:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case INVARIANT:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[26] = jj_gen;
     break label_11;
    }
    Invariants();
   }
   label_12:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case VOID:
    case ARRAY:
    case BOOLEAN:
    case CHAR:
    case DCOMPLEX:
    case DOUBLE:
    case FCOMPLEX:
    case FLOAT:
    case INT:
    case LONG:
    case OPAQUE:
    case STRING:
    case ABSTRACT:
    case COPY:
    case FINAL:
    case LOCAL:
    case NONBLOCKING:
    case ONEWAY:
    case STATIC:
    case IDENTIFIER:
    case DOT:
    case ATTRIB_BEGIN:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[27] = jj_gen;
     break label_12;
    }
    Method();
   }
   jj_consume_token(RBRACE);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case SEMICOLON:
    jj_consume_token(SEMICOLON);
    break;
   default:
    jj_la1[28] = jj_gen;
    ;
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void ExtendsOne() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) ExtendsOne */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTEXTENDSONE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(EXTENDS);
   ScopedID();
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void ExtendsList() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) ExtendsList */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTEXTENDSLIST);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(EXTENDS);
   ScopedID();
   label_13:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case COMMA:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[29] = jj_gen;
     break label_13;
    }
    jj_consume_token(COMMA);
    ScopedID();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void ImplementsList() throws ParseException {
             /*@bgen(jjtree) ImplementsList */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTIMPLEMENTSLIST);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(IMPLEMENTS);
   ScopedID();
   label_14:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case COMMA:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[30] = jj_gen;
     break label_14;
    }
    jj_consume_token(COMMA);
    ScopedID();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void ImplementsAllList() throws ParseException {
              /*@bgen(jjtree) ImplementsAllList */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTIMPLEMENTSALLLIST);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(IMPLEMENTS_ALL);
   ScopedID();
   label_15:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case COMMA:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[31] = jj_gen;
     break label_15;
    }
    jj_consume_token(COMMA);
    ScopedID();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Method() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Method */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTMETHOD);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ABSTRACT:
   case COPY:
   case FINAL:
   case LOCAL:
   case NONBLOCKING:
   case ONEWAY:
   case STATIC:
   case ATTRIB_BEGIN:
   ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTMETHODATTRS);
   boolean jjtc001 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn001);
    try {
     label_16:
     while (true) {
      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
      case ABSTRACT:
      case COPY:
      case FINAL:
      case LOCAL:
      case NONBLOCKING:
      case ONEWAY:
      case STATIC:
       MethodAttr();
       break;
      case ATTRIB_BEGIN:
       CustomAttrList();
       break;
      default:
       jj_la1[32] = jj_gen;
       jj_consume_token(-1);
       throw new ParseException();
      }
      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
      case ABSTRACT:
      case COPY:
      case FINAL:
      case LOCAL:
      case NONBLOCKING:
      case ONEWAY:
      case STATIC:
      case ATTRIB_BEGIN:
       ;
       break;
      default:
       jj_la1[33] = jj_gen;
       break label_16;
      }
     }
    } catch (Throwable jjte001) {
   if (jjtc001) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
    jjtc001 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
   }
   if (jjte001 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte001;}
    } finally {
   if (jjtc001) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
   }
    }
    break;
   default:
    jj_la1[34] = jj_gen;
    ;
   }
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ARRAY:
   case BOOLEAN:
   case CHAR:
   case DCOMPLEX:
   case DOUBLE:
   case FCOMPLEX:
   case FLOAT:
   case INT:
   case LONG:
   case OPAQUE:
   case STRING:
   case IDENTIFIER:
   case DOT:
   ParseTreeNode jjtn002 = new ParseTreeNode(this, JJTRETURNTYPE);
   boolean jjtc002 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn002);
    try {
     Type();
    } catch (Throwable jjte002) {
   if (jjtc002) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
    jjtc002 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte002 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte002;}
   }
   if (jjte002 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte002;}
    } finally {
   if (jjtc002) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
   }
    }
    break;
   case VOID:
    jj_consume_token(VOID);
    break;
   default:
    jj_la1[35] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
   MethodName();
   jj_consume_token(LPAREN);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case COPY:
   case IN:
   case INOUT:
   case OUT:
   case ATTRIB_BEGIN:
    ArgList();
    break;
   default:
    jj_la1[36] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(RPAREN);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case THROWS:
    ExceptClause();
    break;
   default:
    jj_la1[37] = jj_gen;
    ;
   }
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case FROM:
    FromClause();
    break;
   default:
    jj_la1[38] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(SEMICOLON);
   label_17:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case REQUIRE:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[39] = jj_gen;
     break label_17;
    }
    Requires();
   }
   label_18:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case ENSURE:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[40] = jj_gen;
     break label_18;
    }
    Ensures();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void MethodAttr() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) MethodAttr */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTMETHODATTR);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ONEWAY:
    jj_consume_token(ONEWAY);
    break;
   case LOCAL:
    jj_consume_token(LOCAL);
    break;
   case STATIC:
    jj_consume_token(STATIC);
    break;
   case ABSTRACT:
    jj_consume_token(ABSTRACT);
    break;
   case FINAL:
    jj_consume_token(FINAL);
    break;
   case NONBLOCKING:
    jj_consume_token(NONBLOCKING);
    break;
   case COPY:
    jj_consume_token(COPY);
    break;
   default:
    jj_la1[41] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void MethodName() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) MethodName */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTMETHODNAME);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTSHORTNAME);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
   try {
    Identifier();
   } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
   } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
  }
   }
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case EXTENSION:
    Extension();
    break;
   default:
    jj_la1[42] = jj_gen;
    ;
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void ExceptClause() throws ParseException {
            /*@bgen(jjtree) ExceptClause */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTEXCEPTCLAUSE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(THROWS);
   ScopedID();
   label_19:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case COMMA:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[43] = jj_gen;
     break label_19;
    }
    jj_consume_token(COMMA);
    ScopedID();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void FromClause() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) FromClause */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTFROMCLAUSE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(FROM);
   ScopedID();
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Invariants() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) Invariants */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTINVARIANTS);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(INVARIANT);
   label_20:
   while (true) {
    Assertion();
    if (jj_2_2(2147483647)) {
     ;
    } else {
     break label_20;
    }
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Requires() throws ParseException {
          /*@bgen(jjtree) Requires */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTREQUIRES);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(REQUIRE);
   label_21:
   while (true) {
    Assertion();
    if (jj_2_3(2147483647)) {
     ;
    } else {
     break label_21;
    }
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Ensures() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Ensures */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTENSURES);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(ENSURE);
   label_22:
   while (true) {
    Assertion();
    if (jj_2_4(2147483647)) {
     ;
    } else {
     break label_22;
    }
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Assertion() throws ParseException {
          /*@bgen(jjtree) Assertion */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTASSERTION);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   if (jj_2_5(2147483647)) {
   ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTNAME);
   boolean jjtc001 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn001);
    try {
     Identifier();
    } catch (Throwable jjte001) {
   if (jjtc001) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
    jjtc001 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
   }
   if (jjte001 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte001;}
    } finally {
   if (jjtc001) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
   }
    }
    jj_consume_token(COLON);
   } else {
    ;
   }
   AssertExpr();
   jj_consume_token(SEMICOLON);
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void ArgList() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) ArgList */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTARGLIST);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   Arg();
   label_23:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case COMMA:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[44] = jj_gen;
     break label_23;
    }
    jj_consume_token(COMMA);
    Arg();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Arg() throws ParseException {
       /*@bgen(jjtree) Arg */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTARG);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case COPY:
   case ATTRIB_BEGIN:
   ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTARGATTRS);
   boolean jjtc001 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn001);
    try {
     label_24:
     while (true) {
      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
      case COPY:
       ArgAttr();
       break;
      case ATTRIB_BEGIN:
       CustomAttrList();
       break;
      default:
       jj_la1[45] = jj_gen;
       jj_consume_token(-1);
       throw new ParseException();
      }
      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
      case COPY:
      case ATTRIB_BEGIN:
       ;
       break;
      default:
       jj_la1[46] = jj_gen;
       break label_24;
      }
     }
    } catch (Throwable jjte001) {
   if (jjtc001) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
    jjtc001 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
   }
   if (jjte001 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte001;}
    } finally {
   if (jjtc001) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
   }
    }
    break;
   default:
    jj_la1[47] = jj_gen;
    ;
   }
   Mode();
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ARRAY:
   case BOOLEAN:
   case CHAR:
   case DCOMPLEX:
   case DOUBLE:
   case FCOMPLEX:
   case FLOAT:
   case INT:
   case LONG:
   case OPAQUE:
   case STRING:
   case IDENTIFIER:
   case DOT:
    Type();
    Name();
    break;
   case RARRAY:
    Rarray();
    break;
   default:
    jj_la1[48] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void ArgAttr() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) ArgAttr */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTARGATTR);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(COPY);
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void CustomAttrList() throws ParseException {
  jj_consume_token(ATTRIB_BEGIN);
  CustomAttr();
  label_25:
  while (true) {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ATTRIB_COMMA:
    ;
    break;
   default:
    jj_la1[49] = jj_gen;
    break label_25;
   }
   jj_consume_token(ATTRIB_COMMA);
   CustomAttr();
  }
  jj_consume_token(ATTRIB_END);
 }

 final public void CustomAttr() throws ParseException {
           /*@bgen(jjtree) CustomAttr */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTCUSTOMATTR);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(ATTRIB_ID);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case ATTRIB_EQ:
    jj_consume_token(ATTRIB_EQ);
    jj_consume_token(ATTRIB_STRING);
    break;
   default:
    jj_la1[50] = jj_gen;
    ;
   }
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Mode() throws ParseException {
        /*@bgen(jjtree) Mode */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTMODE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case IN:
    jj_consume_token(IN);
    break;
   case OUT:
    jj_consume_token(OUT);
    break;
   case INOUT:
    jj_consume_token(INOUT);
    break;
   default:
    jj_la1[51] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Type() throws ParseException {
  switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
  case BOOLEAN:
  case CHAR:
  case DCOMPLEX:
  case DOUBLE:
  case FCOMPLEX:
  case FLOAT:
  case INT:
  case LONG:
  case OPAQUE:
  case STRING:
   PrimativeType();
   break;
  case ARRAY:
   Array();
   break;
  case IDENTIFIER:
  case DOT:
   ScopedID();
   break;
  default:
   jj_la1[52] = jj_gen;
   jj_consume_token(-1);
   throw new ParseException();
  }
 }

 final public void PrimativeType() throws ParseException {
            /*@bgen(jjtree) PrimativeType */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTPRIMATIVETYPE);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case BOOLEAN:
    jj_consume_token(BOOLEAN);
    break;
   case CHAR:
    jj_consume_token(CHAR);
    break;
   case INT:
    jj_consume_token(INT);
    break;
   case LONG:
    jj_consume_token(LONG);
    break;
   case FLOAT:
    jj_consume_token(FLOAT);
    break;
   case DOUBLE:
    jj_consume_token(DOUBLE);
    break;
   case FCOMPLEX:
    jj_consume_token(FCOMPLEX);
    break;
   case DCOMPLEX:
    jj_consume_token(DCOMPLEX);
    break;
   case STRING:
    jj_consume_token(STRING);
    break;
   case OPAQUE:
    jj_consume_token(OPAQUE);
    break;
   default:
    jj_la1[53] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Array() throws ParseException {
        /*@bgen(jjtree) Array */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTARRAY);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(ARRAY);
   jj_consume_token(LT);
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case BOOLEAN:
   case CHAR:
   case DCOMPLEX:
   case DOUBLE:
   case FCOMPLEX:
   case FLOAT:
   case INT:
   case LONG:
   case OPAQUE:
   case STRING:
   case IDENTIFIER:
   case DOT:
   ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTSCALARTYPE);
   boolean jjtc001 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn001);
    try {
     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
     case BOOLEAN:
     case CHAR:
     case DCOMPLEX:
     case DOUBLE:
     case FCOMPLEX:
     case FLOAT:
     case INT:
     case LONG:
     case OPAQUE:
     case STRING:
      PrimativeType();
      break;
     case IDENTIFIER:
     case DOT:
      ScopedID();
      break;
     default:
      jj_la1[54] = jj_gen;
      jj_consume_token(-1);
      throw new ParseException();
     }
    } catch (Throwable jjte001) {
   if (jjtc001) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
    jjtc001 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
   }
   if (jjte001 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte001;}
    } finally {
   if (jjtc001) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
   }
    }
    if (jj_2_6(2)) {
     jj_consume_token(COMMA);
               ParseTreeNode jjtn002 = new ParseTreeNode(this, JJTDIMENSION);
               boolean jjtc002 = true;
               jjtree.openNodeScope(jjtn002);
     try {
      jj_consume_token(INTEGER_LITERAL);
     } finally {
               if (jjtc002) {
                jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
               }
     }
    } else {
     ;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case COMMA:
     jj_consume_token(COMMA);
        ParseTreeNode jjtn003 = new ParseTreeNode(this, JJTORIENTATION);
        boolean jjtc003 = true;
        jjtree.openNodeScope(jjtn003);
     try {
      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
      case ROW_MAJOR:
       jj_consume_token(ROW_MAJOR);
       break;
      case COLUMN_MAJOR:
       jj_consume_token(COLUMN_MAJOR);
       break;
      default:
       jj_la1[55] = jj_gen;
       jj_consume_token(-1);
       throw new ParseException();
      }
     } finally {
        if (jjtc003) {
         jjtree.closeNodeScope(jjtn003, true);
        }
     }
     break;
    default:
     jj_la1[56] = jj_gen;
     ;
    }
    break;
   default:
    jj_la1[57] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(GT);
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Rarray() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Rarray */
         ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTRARRAY);
         boolean jjtc000 = true;
         jjtree.openNodeScope(jjtn000);Node n;
  try {
   jj_consume_token(RARRAY);
   jj_consume_token(LT);
   ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTSCALARTYPE);
   boolean jjtc001 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn001);
   try {
    PrimativeType();
   } catch (Throwable jjte001) {
   if (jjtc001) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
    jjtc001 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
   }
   if (jjte001 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte001;}
   } finally {
   if (jjtc001) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
   }
   }
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case COMMA:
    jj_consume_token(COMMA);
        ParseTreeNode jjtn002 = new ParseTreeNode(this, JJTDIMENSION);
        boolean jjtc002 = true;
        jjtree.openNodeScope(jjtn002);
    try {
     jj_consume_token(INTEGER_LITERAL);
    } finally {
        if (jjtc002) {
         jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
        }
    }
    break;
   default:
    jj_la1[58] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(GT);
   Name();
     n=jjtree.popNode();
   jj_consume_token(LPAREN);
   Extents();
   jj_consume_token(RPAREN);
  jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  jjtc000 = false;
  jjtree.pushNode(n);
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Extents() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Extents */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTEXTENTS);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   Extent();
   label_26:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case COMMA:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[59] = jj_gen;
     break label_26;
    }
    jj_consume_token(COMMA);
    Extent();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Extent() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Extent */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTEXTENT);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   SimpleIntExpression();
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void SimpleIntExpression() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTADD);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   SimpleIntTerm();
   label_27:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case MINUS:
    case PLUS:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[60] = jj_gen;
     break label_27;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case PLUS:
     jj_consume_token(PLUS);
     break;
    case MINUS:
     jj_consume_token(MINUS);
     break;
    default:
     jj_la1[61] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
              jjtn001.name += (token.image + "\\");
    SimpleIntTerm();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void SimpleIntTerm() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTMULT);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   SimpleIntPrimary();
   label_28:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case SLASH:
    case STAR:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[62] = jj_gen;
     break label_28;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case STAR:
     jj_consume_token(STAR);
     break;
    case SLASH:
     jj_consume_token(SLASH);
     break;
    default:
     jj_la1[63] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
              jjtn001.name += (token.image + "\\");
    SimpleIntPrimary();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void SimpleIntPrimary() throws ParseException {
  switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
  case IDENTIFIER:
   Name();
   break;
  case MINUS:
  case PLUS:
  case INTEGER_LITERAL:
   Integer();
   break;
  case LPAREN:
   jj_consume_token(LPAREN);
   SimpleIntExpression();
   jj_consume_token(RPAREN);
   break;
  default:
   jj_la1[64] = jj_gen;
   jj_consume_token(-1);
   throw new ParseException();
  }
 }

 final public void AssertExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTIMPLICATION);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   OrExpr();
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case IFF:
   case IMPLIES:
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case IMPLIES:
     jj_consume_token(IMPLIES);
     break;
    case IFF:
     jj_consume_token(IFF);
     break;
    default:
     jj_la1[65] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
                   jjtn001.name += (token.image + "\\");
    OrExpr();
    break;
   default:
    jj_la1[66] = jj_gen;
    ;
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void OrExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTOR);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   AndExpr();
   label_29:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case LOGICAL_OR:
    case LOGICAL_XOR:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[67] = jj_gen;
     break label_29;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case LOGICAL_OR:
     jj_consume_token(LOGICAL_OR);
     break;
    case LOGICAL_XOR:
     jj_consume_token(LOGICAL_XOR);
     break;
    default:
     jj_la1[68] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
                         jjtn001.name += (token.image + "\\");
    AndExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void AndExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTAND);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   BitwiseExpr();
   label_30:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case LOGICAL_AND:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[69] = jj_gen;
     break label_30;
    }
    jj_consume_token(LOGICAL_AND);
                  jjtn001.name += (token.image + "\\");
    BitwiseExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void BitwiseExpr() throws ParseException {
   ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTBITWISE);
   boolean jjtc001 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   EqualityExpr();
   label_31:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case BITWISE_AND:
    case BITWISE_XOR:
    case BITWISE_OR:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[70] = jj_gen;
     break label_31;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case BITWISE_AND:
     jj_consume_token(BITWISE_AND);
     break;
    case BITWISE_OR:
     jj_consume_token(BITWISE_OR);
     break;
    case BITWISE_XOR:
     jj_consume_token(BITWISE_XOR);
     break;
    default:
     jj_la1[71] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
                                     jjtn001.name += (token.image + "\\");
    EqualityExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
   if (jjtc001) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
    jjtc001 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
   }
   if (jjte001 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
   if (jjtc001) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
   }
  }
 }

 final public void EqualityExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTEQUALITY);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   RelationalExpr();
   label_32:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case EQ:
    case NE:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[72] = jj_gen;
     break label_32;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case EQ:
     jj_consume_token(EQ);
     break;
    case NE:
     jj_consume_token(NE);
     break;
    default:
     jj_la1[73] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
                    jjtn001.name += (token.image + "\\");
    RelationalExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void RelationalExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTGTLT);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   ShiftExpr();
   label_33:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case GE:
    case GT:
    case LE:
    case LT:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[74] = jj_gen;
     break label_33;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case LT:
     jj_consume_token(LT);
     break;
    case GT:
     jj_consume_token(GT);
     break;
    case LE:
     jj_consume_token(LE);
     break;
    case GE:
     jj_consume_token(GE);
     break;
    default:
     jj_la1[75] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
                         jjtn001.name += (token.image + "\\");
    ShiftExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void ShiftExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTSHIFT);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   AddExpr();
   label_34:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case LSHIFT:
    case RSHIFT:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[76] = jj_gen;
     break label_34;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case LSHIFT:
     jj_consume_token(LSHIFT);
     break;
    case RSHIFT:
     jj_consume_token(RSHIFT);
     break;
    default:
     jj_la1[77] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
                     jjtn001.name += (token.image + "\\");
    AddExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void AddExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTADD);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   MultExpr();
   label_35:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case MINUS:
    case PLUS:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[78] = jj_gen;
     break label_35;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case PLUS:
     jj_consume_token(PLUS);
     break;
    case MINUS:
     jj_consume_token(MINUS);
     break;
    default:
     jj_la1[79] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
           jjtn001.name += (token.image+"\\");
    MultExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void MultExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTMULT);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   PowerExpr();
   label_36:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case REMAINDER:
    case SLASH:
    case STAR:
    case 124:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[80] = jj_gen;
     break label_36;
    }
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case STAR:
     jj_consume_token(STAR);
     break;
    case SLASH:
     jj_consume_token(SLASH);
     break;
    case 124:
     jj_consume_token(124);
     break;
    case REMAINDER:
     jj_consume_token(REMAINDER);
     break;
    default:
     jj_la1[81] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
                  jjtn001.name+=(token.image + "\\");
    PowerExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void PowerExpr() throws ParseException {
  ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTPOWER);
  boolean jjtc001 = true;
  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
  try {
   UnaryExpr();
   label_37:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case POWER:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[82] = jj_gen;
     break label_37;
    }
    jj_consume_token(POWER);
        jjtn001.name+= (token.image + "\\");
    UnaryExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte001) {
  if (jjtc001) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
   jjtc001 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
  }
  if (jjte001 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte001;}
  } finally {
  if (jjtc001) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree.nodeArity() > 1);
  }
  }
 }

 final public void UnaryExpr() throws ParseException {
  switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
  case IS:
  case NOT:
  case TILDE:
   ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTUNARY);
   boolean jjtc001 = true;
   jjtree.openNodeScope(jjtn001);
   try {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case IS:
     jj_consume_token(IS);
     break;
    case NOT:
     jj_consume_token(NOT);
     break;
    case TILDE:
     jj_consume_token(TILDE);
     break;
    default:
     jj_la1[83] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
                jjtn001.name+= (token.image);
    FuncEval();
   } catch (Throwable jjte001) {
   if (jjtc001) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
    jjtc001 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
   }
   if (jjte001 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte001;}
   } finally {
   if (jjtc001) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
   }
   }
   break;
  case NULL:
  case PURE:
  case RESULT:
  case IDENTIFIER:
  case LPAREN:
  case LBRACE:
  case MINUS:
  case PLUS:
  case BOOLEAN_LITERAL:
  case INTEGER_LITERAL:
  case FLOATING_POINT_LITERAL:
  case SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL:
  case CHARACTER_LITERAL:
  case STRING_LITERAL:
   FuncEval();
   break;
  default:
   jj_la1[84] = jj_gen;
   jj_consume_token(-1);
   throw new ParseException();
  }
 }

 final public void FuncEval() throws ParseException {
  if (jj_2_7(2147483647)) {
                    ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTFUNC);
                    boolean jjtc001 = true;
                    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
   try {
    Identifier();
                           jjtn001.name+= (token.image);
    jj_consume_token(LPAREN);
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case IS:
    case NOT:
    case NULL:
    case PURE:
    case RESULT:
    case IDENTIFIER:
    case LPAREN:
    case LBRACE:
    case MINUS:
    case PLUS:
    case TILDE:
    case BOOLEAN_LITERAL:
    case INTEGER_LITERAL:
    case FLOATING_POINT_LITERAL:
    case SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL:
    case CHARACTER_LITERAL:
    case STRING_LITERAL:
     FuncArgs();
     break;
    default:
     jj_la1[85] = jj_gen;
     ;
    }
    jj_consume_token(RPAREN);
   } catch (Throwable jjte001) {
                    if (jjtc001) {
                     jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
                     jjtc001 = false;
                    } else {
                     jjtree.popNode();
                    }
                    if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
                     {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
                    }
                    if (jjte001 instanceof ParseException) {
                     {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
                    }
                    {if (true) throw (Error)jjte001;}
   } finally {
                    if (jjtc001) {
                     jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
                    }
   }
  } else {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case NULL:
   case PURE:
   case RESULT:
   case IDENTIFIER:
   case LPAREN:
   case LBRACE:
   case MINUS:
   case PLUS:
   case BOOLEAN_LITERAL:
   case INTEGER_LITERAL:
   case FLOATING_POINT_LITERAL:
   case SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL:
   case CHARACTER_LITERAL:
   case STRING_LITERAL:
    PrimaryExpr();
    break;
   default:
    jj_la1[86] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  }
 }

 final public void FuncArgs() throws ParseException {
          /*@bgen(jjtree) FuncArgs */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTFUNCARGS);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   OrExpr();
   label_38:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case COMMA:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[87] = jj_gen;
     break label_38;
    }
    jj_consume_token(COMMA);
    OrExpr();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void PrimaryExpr() throws ParseException {
  if (jj_2_8(2147483647)) {
              ParseTreeNode jjtn001 = new ParseTreeNode(this, JJTNAME);
              boolean jjtc001 = true;
              jjtree.openNodeScope(jjtn001);
   try {
    Identifier();
   } catch (Throwable jjte001) {
              if (jjtc001) {
               jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
               jjtc001 = false;
              } else {
               jjtree.popNode();
              }
              if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
               {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
              }
              if (jjte001 instanceof ParseException) {
               {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
              }
              {if (true) throw (Error)jjte001;}
   } finally {
              if (jjtc001) {
               jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
              }
   }
  } else {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case NULL:
   case PURE:
   case RESULT:
   case LBRACE:
   case MINUS:
   case PLUS:
   case BOOLEAN_LITERAL:
   case INTEGER_LITERAL:
   case FLOATING_POINT_LITERAL:
   case SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL:
   case CHARACTER_LITERAL:
   case STRING_LITERAL:
    Literal();
    break;
   case LPAREN:
    jj_consume_token(LPAREN);
    OrExpr();
    jj_consume_token(RPAREN);
    break;
   default:
    jj_la1[88] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  }
 }

 final public void ScopedID() throws ParseException {
          /*@bgen(jjtree) ScopedID */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTSCOPEDID);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case DOT:
    jj_consume_token(DOT);
    break;
   default:
    jj_la1[89] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(IDENTIFIER);
   label_39:
   while (true) {
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case DOT:
     ;
     break;
    default:
     jj_la1[90] = jj_gen;
     break label_39;
    }
    jj_consume_token(DOT);
    jj_consume_token(IDENTIFIER);
   }
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case EXTENSION:
    jj_consume_token(EXTENSION);
    break;
   default:
    jj_la1[91] = jj_gen;
    ;
   }
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Name() throws ParseException {
        /*@bgen(jjtree) Name */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTNAME);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   Identifier();
  } catch (Throwable jjte000) {
     if (jjtc000) {
      jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
      jjtc000 = false;
     } else {
      jjtree.popNode();
     }
     if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
      {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
     }
     if (jjte000 instanceof ParseException) {
      {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
     }
     {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
     if (jjtc000) {
      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
     }
  }
 }

 final public void Identifier() throws ParseException {
  jj_consume_token(IDENTIFIER);
 }

 final public void Extension() throws ParseException {
          /*@bgen(jjtree) Extension */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTEXTENSION);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(EXTENSION);
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Literal() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Literal */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTLITERAL);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case MINUS:
   case PLUS:
   case INTEGER_LITERAL:
   case FLOATING_POINT_LITERAL:
   case SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL:
    Number();
    break;
   case LBRACE:
    Complex();
    break;
   case NULL:
    jj_consume_token(NULL);
       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
       jjtc000 = false;
       jjtn000.name+= (token.image);
    break;
   case PURE:
    jj_consume_token(PURE);
       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
       jjtc000 = false;
       jjtn000.name+= (token.image);
    break;
   case RESULT:
    jj_consume_token(RESULT);
        jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
        jjtc000 = false;
        jjtn000.name+= (token.image);
    break;
   case BOOLEAN_LITERAL:
    jj_consume_token(BOOLEAN_LITERAL);
             jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
             jjtc000 = false;
            jjtn000.name+= (token.image);
    break;
   case CHARACTER_LITERAL:
    jj_consume_token(CHARACTER_LITERAL);
              jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
              jjtc000 = false;
             jjtn000.name+= (token.image);
    break;
   case STRING_LITERAL:
    jj_consume_token(STRING_LITERAL);
            jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
            jjtc000 = false;
            jjtn000.name+= (token.image);
    break;
   default:
    jj_la1[92] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
  } catch (Throwable jjte000) {
   if (jjtc000) {
    jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
    jjtc000 = false;
   } else {
    jjtree.popNode();
   }
   if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
    {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
   }
   if (jjte000 instanceof ParseException) {
    {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
   }
   {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
   if (jjtc000) {
    jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
   }
  }
 }

 final public void Complex() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Complex */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTCOMPLEX);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   jj_consume_token(LBRACE);
   Number();
   jj_consume_token(COMMA);
   Number();
   jj_consume_token(RBRACE);
  } catch (Throwable jjte000) {
  if (jjtc000) {
   jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
   jjtc000 = false;
  } else {
   jjtree.popNode();
  }
  if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
   {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
  }
  if (jjte000 instanceof ParseException) {
   {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
  }
  {if (true) throw (Error)jjte000;}
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Number() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Number */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTNUMBER);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case MINUS:
   case PLUS:
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case PLUS:
     jj_consume_token(PLUS);
     break;
    case MINUS:
     jj_consume_token(MINUS);
     break;
    default:
     jj_la1[93] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
    break;
   default:
    jj_la1[94] = jj_gen;
    ;
   }
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case INTEGER_LITERAL:
    jj_consume_token(INTEGER_LITERAL);
    break;
   case SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL:
    jj_consume_token(SIMPLE_FLOATING_POINT_LITERAL);
    break;
   case FLOATING_POINT_LITERAL:
    jj_consume_token(FLOATING_POINT_LITERAL);
    break;
   default:
    jj_la1[95] = jj_gen;
    jj_consume_token(-1);
    throw new ParseException();
   }
                                            jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
                                            jjtc000 = false;
                                            jjtn000.name = jjtn000.name.toLowerCase();
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final public void Integer() throws ParseException {
         /*@bgen(jjtree) Integer */
 ParseTreeNode jjtn000 = new ParseTreeNode(this, JJTINTEGER);
 boolean jjtc000 = true;
 jjtree.openNodeScope(jjtn000);
  try {
   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
   case MINUS:
   case PLUS:
    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
    case PLUS:
     jj_consume_token(PLUS);
     break;
    case MINUS:
     jj_consume_token(MINUS);
     break;
    default:
     jj_la1[96] = jj_gen;
     jj_consume_token(-1);
     throw new ParseException();
    }
    break;
   default:
    jj_la1[97] = jj_gen;
    ;
   }
   jj_consume_token(INTEGER_LITERAL);
  } finally {
  if (jjtc000) {
   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
  }
  }
 }

 final private boolean jj_2_1(int xla) {
  jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
  try { return !jj_3_1(); }
  catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
  finally { jj_save(0, xla); }
 }

 final private boolean jj_2_2(int xla) {
  jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
  try { return !jj_3_2(); }
  catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
  finally { jj_save(1, xla); }
 }

 final private boolean jj_2_3(int xla) {
  jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
  try { return !jj_3_3(); }
  catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
  finally { jj_save(2, xla); }
 }

 final private boolean jj_2_4(int xla) {
  jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
  try { return !jj_3_4(); }
  catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
  finally { jj_save(3, xla); }
 }

 final private boolean jj_2_5(int xla) {
  jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
  try { return !jj_3_5(); }
  catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
  finally { jj_save(4, xla); }
 }

 final private boolean jj_2_6(int xla) {
  jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
  try { return !jj_3_6(); }
  catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
  finally { jj_save(5, xla); }
 }

 final private boolean jj_2_7(int xla) {
  jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
  try { return !jj_3_7(); }
  catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
  finally { jj_save(6, xla); }
 }

 final private boolean jj_2_8(int xla) {
  jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
  try { return !jj_3_8(); }
  catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
  finally { jj_save(7, xla); }
 }

 final private boolean jj_3R_85() {
  if (jj_scan_token(STRING_LITERAL)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_84() {
  if (jj_scan_token(CHARACTER_LITERAL)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_53() {
  if (jj_3R_55()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_56()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_83() {
  if (jj_scan_token(BOOLEAN_LITERAL)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_82() {
  if (jj_scan_token(RESULT)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_50() {
  if (jj_scan_token(LOGICAL_AND)) return true;
  if (jj_3R_49()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_81() {
  if (jj_scan_token(PURE)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_80() {
  if (jj_scan_token(NULL)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_78() {
  if (jj_3R_86()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_77() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_3R_78()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_79()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_80()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_81()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_82()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_83()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_84()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_85()) return true;
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_51() {
  if (jj_3R_53()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_54()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_48() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(55)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(67)) return true;
  }
  if (jj_3R_47()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_49() {
  if (jj_3R_51()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_52()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_42() {
  if (jj_scan_token(68)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_47() {
  if (jj_3R_49()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_50()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_46() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(42)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(39)) return true;
  }
  if (jj_3R_45()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3_8() {
  if (jj_scan_token(68)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3_4() {
  if (jj_3R_41()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_45() {
  if (jj_3R_47()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_48()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_76() {
  if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
  if (jj_3R_45()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3_5() {
  if (jj_scan_token(68)) return true;
  if (jj_scan_token(COLON)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3_1() {
  if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
  if (jj_3R_40()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3_3() {
  if (jj_3R_41()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_73() {
  if (jj_scan_token(68)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_71() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_3R_73()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_74()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_75()) return true;
  }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3_2() {
  if (jj_3R_41()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_44() {
  if (jj_3R_45()) return true;
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_3R_46()) jj_scanpos = xsp;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3_7() {
  if (jj_scan_token(68)) return true;
  if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_72() {
  if (jj_3R_45()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_76()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_43() {
  if (jj_scan_token(68)) return true;
  if (jj_scan_token(COLON)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_69() {
  if (jj_3R_71()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_41() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_3R_43()) jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_44()) return true;
  if (jj_scan_token(SEMICOLON)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_68() {
  if (jj_scan_token(68)) return true;
  if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_3R_70()) jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_70() {
  if (jj_3R_72()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_67() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_3R_68()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_69()) return true;
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_66() {
  if (jj_3R_67()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_40() {
  if (jj_3R_42()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_65() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(47)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(50)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(109)) return true;
  }
  }
  if (jj_3R_67()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_63() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_3R_65()) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_3R_66()) return true;
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_64() {
  if (jj_scan_token(POWER)) return true;
  if (jj_3R_63()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_61() {
  if (jj_3R_63()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_64()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_62() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(108)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(107)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(124)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(59)) return true;
  }
  }
  }
  if (jj_3R_61()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_58() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(110)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(111)) return true;
  }
  if (jj_3R_57()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_59() {
  if (jj_3R_61()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_62()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_60() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(105)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(102)) return true;
  }
  if (jj_3R_59()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_75() {
  if (jj_scan_token(LPAREN)) return true;
  if (jj_3R_45()) return true;
  if (jj_scan_token(RPAREN)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_56() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(101)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(99)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(100)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(98)) return true;
  }
  }
  }
  if (jj_3R_55()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_54() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(97)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(103)) return true;
  }
  if (jj_3R_53()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_57() {
  if (jj_3R_59()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_60()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3_6() {
  if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
  if (jj_scan_token(INTEGER_LITERAL)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_88() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(105)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(102)) return true;
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_86() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_3R_88()) jj_scanpos = xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(115)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(120)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(119)) return true;
  }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_74() {
  if (jj_3R_77()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_52() {
  Token xsp;
  xsp = jj_scanpos;
  if (jj_scan_token(94)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(104)) {
  jj_scanpos = xsp;
  if (jj_scan_token(95)) return true;
  }
  }
  if (jj_3R_51()) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_55() {
  if (jj_3R_57()) return true;
  Token xsp;
  while (true) {
   xsp = jj_scanpos;
   if (jj_3R_58()) { jj_scanpos = xsp; break; }
  }
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_87() {
  if (jj_scan_token(LBRACE)) return true;
  if (jj_3R_86()) return true;
  if (jj_scan_token(COMMA)) return true;
  if (jj_3R_86()) return true;
  if (jj_scan_token(RBRACE)) return true;
  return false;
 }

 final private boolean jj_3R_79() {
  if (jj_3R_87()) return true;
  return false;
 }

 public SIDLParserTokenManager token_source;
 SimpleCharStream jj_input_stream;
 public Token token, jj_nt;
 private int jj_ntk;
 private Token jj_scanpos, jj_lastpos;
 private int jj_la;
 public boolean lookingAhead = false;
 private int jj_gen;
 final private int[] jj_la1 = new int[98];
 static private int[] jj_la1_0;
 static private int[] jj_la1_1;
 static private int[] jj_la1_2;
 static private int[] jj_la1_3;
 static {
   jj_la1_0();
   jj_la1_1();
   jj_la1_2();
   jj_la1_3();
  }
  private static void jj_la1_0() {
   jj_la1_0 = new int[] {0x0,0x0,0x7c000000,0x0,0x0,0x0,0x7c000000,0x0,0x40000000,0x40000000,0x40000000,0x3c000000,0x40000000,0x0,0x0,0x0,0x3ffc000,0x0,0x3ffc000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x43ff6000,0x0,0x0,0x0,0x43ff6000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x40000000,0x40000000,0x40000000,0x3ff6000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x40000000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x3ffc000,0x0,0x0,0x0,0x3ff4000,0x3ff0000,0x3ff0000,0x0,0x0,0x3ff0000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80000000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,};
  }
  private static void jj_la1_1() {
   jj_la1_1 = new int[] {0x10000000,0x800,0x2000020,0x0,0x0,0x0,0x2000020,0x0,0x20,0x20,0x20,0x2000000,0x20,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x10,0x300,0x300,0x4000,0x80310021,0x0,0x10,0x4000,0x80310021,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80310021,0x80310021,0x80310021,0x0,0x1003001,0x0,0x40,0x10000000,0x8,0x80310021,0x0,0x0,0x0,0x1,0x1,0x1,0x0,0x0,0x0,0x1003000,0x0,0x0,0x0,0x40000002,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x480,0x480,0x800000,0x800000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x8000000,0x8000000,0x0,0x48000,0x240c8000,0x240c8000,0x24080000,0x0,0x24080000,0x0,0x0,0x0,0x24080000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,};
  }
  private static void jj_la1_2() {
   jj_la1_2 = new int[] {0x0,0x0,0x40000,0x40,0x4,0x4,0x40000,0x8000,0x40000,0x40000,0x40000,0x0,0x0,0x10000,0x8000,0x20000000,0x20010,0x8000,0x20010,0x0,0x0,0x0,0x0,0x60010,0x8000,0x0,0x0,0x60010,0x8000,0x10000,0x10000,0x10000,0x40000,0x40000,0x40000,0x20010,0x40000,0x2,0x0,0x0,0x0,0x0,0x20,0x10000,0x10000,0x40000,0x40000,0x40000,0x20010,0x400000,0x200000,0x0,0x20010,0x0,0x20010,0x0,0x10000,0x20010,0x10000,0x10000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x210,0x0,0x0,0x8,0x8,0x0,0xc0000000,0xc0000000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xa10,0xa10,0xa10,0x10000,0xa00,0x20000,0x20000,0x20,0x800,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,};
  }
  private static void jj_la1_3() {
   jj_la1_3 = new int[] {0x0,0x0,0x0,0x1100000,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x240,0x240,0x1800,0x1800,0x80240,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x100,0x100,0x82,0x82,0x3c,0x3c,0xc000,0xc000,0x240,0x240,0x10001800,0x10001800,0x400,0x2000,0xd892240,0xd892240,0xd890240,0x0,0xd890240,0x0,0x0,0x0,0xd890240,0x240,0x240,0x1880000,0x240,0x240,};
  }
 final private JJCalls[] jj_2_rtns = new JJCalls[8];
 private boolean jj_rescan = false;
 private int jj_gc = 0;

 public SIDLParser(java.io.InputStream stream) {
   this(stream, null);
 }
 public SIDLParser(java.io.InputStream stream, String encoding) {
  try { jj_input_stream = new SimpleCharStream(stream, encoding, 1, 1); } catch(java.io.UnsupportedEncodingException e) { throw new RuntimeException(e); }
  token_source = new SIDLParserTokenManager(jj_input_stream);
  token = new Token();
  jj_ntk = -1;
  jj_gen = 0;
  for (int i = 0; i < 98; i++) jj_la1[i] = -1;
  for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
 }

 public void ReInit(java.io.InputStream stream) {
   ReInit(stream, null);
 }
 public void ReInit(java.io.InputStream stream, String encoding) {
  try { jj_input_stream.ReInit(stream, encoding, 1, 1); } catch(java.io.UnsupportedEncodingException e) { throw new RuntimeException(e); }
  token_source.ReInit(jj_input_stream);
  token = new Token();
  jj_ntk = -1;
  jjtree.reset();
  jj_gen = 0;
  for (int i = 0; i < 98; i++) jj_la1[i] = -1;
  for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
 }

 public SIDLParser(java.io.Reader stream) {
  jj_input_stream = new SimpleCharStream(stream, 1, 1);
  token_source = new SIDLParserTokenManager(jj_input_stream);
  token = new Token();
  jj_ntk = -1;
  jj_gen = 0;
  for (int i = 0; i < 98; i++) jj_la1[i] = -1;
  for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
 }

 public void ReInit(java.io.Reader stream) {
  jj_input_stream.ReInit(stream, 1, 1);
  token_source.ReInit(jj_input_stream);
  token = new Token();
  jj_ntk = -1;
  jjtree.reset();
  jj_gen = 0;
  for (int i = 0; i < 98; i++) jj_la1[i] = -1;
  for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
 }

 public SIDLParser(SIDLParserTokenManager tm) {
  token_source = tm;
  token = new Token();
  jj_ntk = -1;
  jj_gen = 0;
  for (int i = 0; i < 98; i++) jj_la1[i] = -1;
  for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
 }

 public void ReInit(SIDLParserTokenManager tm) {
  token_source = tm;
  token = new Token();
  jj_ntk = -1;
  jjtree.reset();
  jj_gen = 0;
  for (int i = 0; i < 98; i++) jj_la1[i] = -1;
  for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) jj_2_rtns[i] = new JJCalls();
 }

 final private Token jj_consume_token(int kind) throws ParseException {
  Token oldToken;
  if ((oldToken = token).next != null) token = token.next;
  else token = token.next = token_source.getNextToken();
  jj_ntk = -1;
  if (token.kind == kind) {
   jj_gen++;
   if (++jj_gc > 100) {
    jj_gc = 0;
    for (int i = 0; i < jj_2_rtns.length; i++) {
     JJCalls c = jj_2_rtns[i];
     while (c != null) {
      if (c.gen < jj_gen) c.first = null;
      c = c.next;
     }
    }
   }
   return token;
  }
  token = oldToken;
  jj_kind = kind;
  throw generateParseException();
 }

03943  static private final class LookaheadSuccess extends java.lang.Error { }
 final private LookaheadSuccess jj_ls = new LookaheadSuccess();
 final private boolean jj_scan_token(int kind) {
  if (jj_scanpos == jj_lastpos) {
   jj_la--;
   if (jj_scanpos.next == null) {
    jj_lastpos = jj_scanpos = jj_scanpos.next = token_source.getNextToken();
   } else {
    jj_lastpos = jj_scanpos = jj_scanpos.next;
   }
  } else {
   jj_scanpos = jj_scanpos.next;
  }
  if (jj_rescan) {
   int i = 0; Token tok = token;
   while (tok != null && tok != jj_scanpos) { i++; tok = tok.next; }
   if (tok != null) jj_add_error_token(kind, i);
  }
  if (jj_scanpos.kind != kind) return true;
  if (jj_la == 0 && jj_scanpos == jj_lastpos) throw jj_ls;
  return false;
 }

 final public Token getNextToken() {
  if (token.next != null) token = token.next;
  else token = token.next = token_source.getNextToken();
  jj_ntk = -1;
  jj_gen++;
  return token;
 }

 final public Token getToken(int index) {
  Token t = lookingAhead ? jj_scanpos : token;
  for (int i = 0; i < index; i++) {
   if (t.next != null) t = t.next;
   else t = t.next = token_source.getNextToken();
  }
  return t;
 }

 final private int jj_ntk() {
  if ((jj_nt=token.next) == null)
   return (jj_ntk = (token.next=token_source.getNextToken()).kind);
  else
   return (jj_ntk = jj_nt.kind);
 }

 private java.util.Vector jj_expentries = new java.util.Vector();
 private int[] jj_expentry;
 private int jj_kind = -1;
 private int[] jj_lasttokens = new int[100];
 private int jj_endpos;

 private void jj_add_error_token(int kind, int pos) {
  if (pos >= 100) return;
  if (pos == jj_endpos + 1) {
   jj_lasttokens[jj_endpos++] = kind;
  } else if (jj_endpos != 0) {
   jj_expentry = new int[jj_endpos];
   for (int i = 0; i < jj_endpos; i++) {
    jj_expentry[i] = jj_lasttokens[i];
   }
   boolean exists = false;
   for (java.util.Enumeration e = jj_expentries.elements(); e.hasMoreElements();) {
    int[] oldentry = (int[])(e.nextElement());
    if (oldentry.length == jj_expentry.length) {
     exists = true;
     for (int i = 0; i < jj_expentry.length; i++) {
      if (oldentry[i] != jj_expentry[i]) {
       exists = false;
       break;
      }
     }
     if (exists) break;
    }
   }
   if (!exists) jj_expentries.addElement(jj_expentry);
   if (pos != 0) jj_lasttokens[(jj_endpos = pos) - 1] = kind;
  }
 }

 public ParseException generateParseException() {
  jj_expentries.removeAllElements();
  boolean[] la1tokens = new boolean[125];
  for (int i = 0; i < 125; i++) {
   la1tokens[i] = false;
  }
  if (jj_kind >= 0) {
   la1tokens[jj_kind] = true;
   jj_kind = -1;
  }
  for (int i = 0; i < 98; i++) {
   if (jj_la1[i] == jj_gen) {
    for (int j = 0; j < 32; j++) {
     if ((jj_la1_0[i] & (1<<j)) != 0) {
      la1tokens[j] = true;
     }
     if ((jj_la1_1[i] & (1<<j)) != 0) {
      la1tokens[32+j] = true;
     }
     if ((jj_la1_2[i] & (1<<j)) != 0) {
      la1tokens[64+j] = true;
     }
     if ((jj_la1_3[i] & (1<<j)) != 0) {
      la1tokens[96+j] = true;
     }
    }
   }
  }
  for (int i = 0; i < 125; i++) {
   if (la1tokens[i]) {
    jj_expentry = new int[1];
    jj_expentry[0] = i;
    jj_expentries.addElement(jj_expentry);
   }
  }
  jj_endpos = 0;
  jj_rescan_token();
  jj_add_error_token(0, 0);
  int[][] exptokseq = new int[jj_expentries.size()][];
  for (int i = 0; i < jj_expentries.size(); i++) {
   exptokseq[i] = (int[])jj_expentries.elementAt(i);
  }
  return new ParseException(token, exptokseq, tokenImage);
 }

 final public void enable_tracing() {
 }

 final public void disable_tracing() {
 }

 final private void jj_rescan_token() {
  jj_rescan = true;
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
  try {
   JJCalls p = jj_2_rtns[i];
   do {
    if (p.gen > jj_gen) {
     jj_la = p.arg; jj_lastpos = jj_scanpos = p.first;
     switch (i) {
      case 0: jj_3_1(); break;
      case 1: jj_3_2(); break;
      case 2: jj_3_3(); break;
      case 3: jj_3_4(); break;
      case 4: jj_3_5(); break;
      case 5: jj_3_6(); break;
      case 6: jj_3_7(); break;
      case 7: jj_3_8(); break;
     }
    }
    p = p.next;
   } while (p != null);
   } catch(LookaheadSuccess ls) { }
  }
  jj_rescan = false;
 }

 final private void jj_save(int index, int xla) {
  JJCalls p = jj_2_rtns[index];
  while (p.gen > jj_gen) {
   if (p.next == null) { p = p.next = new JJCalls(); break; }
   p = p.next;
  }
  p.gen = jj_gen + xla - jj_la; p.first = token; p.arg = xla;
 }

04110  static final class JJCalls {
  int gen;
  Token first;
  int arg;
  JJCalls next;
 }

             }

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index